Numer Zarządzenia / Data Zarządzenia Czego dotyczy Jakie zarządzenie traci moc / jest uaktualniane – nr Standard Kontroli Zarządczej
1.2013 / 02.04.2013 W sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego w Tarnobrzegu.  

A. Środowisko wewnętrzne

3. Struktura organizacyjna;

4. Delegowanie uprawnień;

C. Mechanizmy kontroli

11. Nadzór;

12. Ciągłość działalności;

13. Ochrona zasobów;

D. Informacja i komunikacja

16. Bieżąca informacja;

17. Komunikacja wewnętrzna;

18. Komunikacja zewnętrzna;

E. Monitorowanie i ocena

19. Monitorowanie systemu kontroli zarządcze

2.2013 / 02.04.2013 W sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego w Tarnobrzegu.  

C. Mechanizmy kontroli

14. Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych

3.2013 / 02.04.2013 W sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy pracowników Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego w Tarnobrzegu.  

C. Mechanizmy kontroli

12. Ciągłość działalności;

13.Ochrona zasobów

4.2013 / 02.04.2013

W sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.


Strona tytułowa
Wzory pieczątek
Klasyfikacja
Kontrola dokumentów
Instrukcja kasy
Inwentaryzacja
Przetwarzanie danych

 

C. Mechanizmy kontroli

14. Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych

4/1/POKL/2013 / 02.04.2013

W sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości oraz Instrukcji sporządzania, kontroli i obiegu dokumentów dla projektu systemowego pod nazwą „PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS.


Obieg dokumentów
Plan kont
Polityka rachunkowości
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

 

C. Mechanizmy kontroli

14. Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych

5.2013 / 12.06.2013 W sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego.  

A. Środowisko wewnętrzne

1. Przestrzeganie wartości etycznych;

D. Informacja i komunikacja

16. Bieżąca informacja;

17. Komunikacja wewnętrzna;

18. Komunikacja zewnętrzna

6.2013 / 12.06.2013 W sprawie wprowadzenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego w Tarnobrzegu.  

C. Mechanizmy kontroli

14. Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych

7.2013 / 12.06.2013 W sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu za zakup okularów korygujących wzrok pracownikom miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego w Tarnobrzegu zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.  

C. Mechanizmy kontroli

14. Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych

8.2013 / 12.06.2013 W sprawie powołania Komisji Socjalnej Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego.  

C. Mechanizmy kontroli

10. Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej

9.2013 / 14.06.2013 W sprawie wprowadzenia zmian: Zasad (polityki) rachunkowości oraz Instrukcji sporządzania, kontroli i obiegu dokumentów dla projektu systemowego pod nazwą „PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS. Uaktualnione Zarządzenie Nr 4/1/POKL/2013 z 02.04.2013 (pozycja wykazu nr 5)

C. Mechanizmy kontroli

14. Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych

10.2013 / 28.06.2013

W sprawie procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze lub wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Miejskim Oświatowym Zespole Ekonomicznym.


Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9
Załącznik nr 9a

 

A. Środowisko wewnętrzne

2. Kompetencje zawodowe

11.2013 / 18.11.2013 W sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Miejskim Oświatowym Zespole Ekonomicznym w Tarnobrzegu.  

C. Mechanizmy kontroli

10. Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej

12.2013 / 18.11.2013

W sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę
w Miejskim Oświatowym Zespole Ekonomicznym w Tarnobrzegu.


Ślubowanie
Zwolnienie ze służby przygotowawczej - wniosek
Skierowanie do służby przygotowawczej
Zwolnienie z odbycia służby
Ocena pracownika
Wzór protokołu z egzaminu
Zaliczenie egzaminu
Zaświadczenie z egzaminu
Harmonogram służby

 

A. Środowisko wewnętrzne

2. Kompetencje zawodowe

13.2013 / 19.11.2013 W sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w Miejskim Oświatowym Zespole Ekonomicznym
w Tarnobrzegu.
 

C. Mechanizmy kontroli

10. Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej

14.2013 / 19.11.2013 W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego w Tarnobrzegu.  

C. Mechanizmy kontroli

10. Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej

15.2013 / 20.11.2013 W sprawie określenia sposobu dokonywania ocen okresowych pracowników samorządowych zatrudnionych w Miejskim Oświatowym Zespole Ekonomicznym w Tarnobrzegu.  

A. Środowisko wewnętrzne

2. Kompetencje zawodowe

16.2013 / 22.11.2013 W sprawie ochrony przetwarzanych danych osobowych w Miejskim Oświatowym Zespole Ekonomicznym w Tarnobrzegu. Zarządzenie obowiązuje od 02.04.2013 r. (procedura obowiązująca od 02.04.2013 r.)

C. Mechanizmy kontroli

15. Mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych

17.2013 / 25.11.2013 W sprawie przyjęcia regulaminu kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem.  

B. Cele i zarządzanie ryzykiem

6. Określanie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji;

7. Identyfikacja ryzyka;

8. Analiza ryzyka;

9. Reakcja na ryzyko

18.2013 / 02.12.2013 W sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Miejskim Oświatowym Zespole Ekonomicznym w Tarnobrzegu.  

C. Mechanizmy kontroli

10. Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej